Algemene voorwaarden en Reglement

Definities
In deze ‘algemene voorwaarden’, waaronder huisregels, inschrijf- en betalingsvoorwaarden, wordt verstaan onder:

 • XLPRO: de organisatie XLPRO VOF, gevestigd te Zwolle, Raaigras 18, 8043 KP.
 • XLPRO Sportclub: het concept, de diverse activiteiten en de daarvoor gebruikte accommodaties.
 • Beheerder: diegene die zorg draagt voor het beheer van de accommodaties.
 • Docent: diegene die de ontvangst en de les verzorgt.
 • Deelnemer/ lid: natuurlijk persoon welke deelneemt aan activiteiten bij XLPRO Sportclub. En op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd. Met uitzondering van leden jonger dan 18 jaar.
Artikel 1: Aanmelding en toegang
 1. De aanmelding voor XLPRO Sportclub vindt plaats door een inschrijving in Virtuagym en een akkoord daarop van het lid.
 2. Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan per de datum zoals in Virtuagym is aangegeven (behoudens het bepaalde  in art.2.c).
 3. Wachtlijst: Als het maximum aantal deelnemers voor een les is bereikt kan de deelnemer op een wachtlijst geplaatst worden. Dit is wanneer er teveel aanmeldingen zijn ten opzichte van de beschikbaarheid in lesplaatsen. De deelnemer kan overigens ook meedoen met een andere les.
 4. Jongeren beneden de 18 jaar kunnen ook bij XLPRO Sportclub trainen. Aanmelding voor een lidmaatschap dient echter door een ouder/verzorger, en op kosten van een ouder/verzorger, te geschieden. (zie artikel 3)
Artikel 2: Lidmaatschap, termijn  en betaling
 1. Een lidmaatschap bij XLPRO geldt vanaf de ingangsdatum, met stilzwijgende verlenging van telkens eenzelfde periode. Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient vooruit te geschieden via automatische incasso. Of bedrijfsmatig via factuur.
 3. Bij een mislukte incasso van het aan XLPRO verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of het storneren om welke reden dan ook, of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden (zonder kosten voor de deelnemer). U wordt hiervan op de hoogte gebracht middels een email. Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, ten tweede male, dan wordt het lidmaatschap geblokkeerd.
 4. Een lidmaatschap blijft geblokkeerd indien, en voor zolang, niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer wordt bovendien de toegang tot activiteiten van XLPRO en XLPRO Sportclub geweigerd.
 5. XLPRO is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 6. Prijsstijgingen kunnen 1 maal per jaar worden doorgevoerd. Te denken valt aan; tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) of locatie en accommodatie kosten. Indien u niet akkoord gaat met de prijsstijging kunt u zo eventueel, met inachtneming van de reguliere opzegtermijn, uw abonnement opzeggen. Wanneer er niet wordt gereageerd, wordt de prijsstijging geaccepteerd en door XLPRO doorgevoerd
 7. Er kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van blessures of langdurige ziekte kan uw abonnement worden stopgezet. (zie artikel 8)
 8. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van activiteiten waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt er geen restitutie van de contributie plaats.
 9. Wanneer XLPRO geen lessen aanbiedt omwille van vakantie op het sluiten van de sportclub, kan u gemiste lesmomenten inhalen in dezelfde maand. Dit enkel wanneer u hier afspraken over maakt met XLPRO en lesplaatsen zijn toegezegd.
 10. Bij gemiste lessen is er geen sprake van een “spaarsysteem” of “tegoed”.
Artikel 3: Jeugd- en studentenlidmaatschap
 1. Vanaf groep 8 kunnen jongeren deelnemen aan de reguliere lessen. Ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het lidmaatschapsgeld totdat het jeugdlid 18 jaar is geworden.
Artikel 4: Beëindigen lidmaatschap
 1. Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer, ongeacht de reden, geschiedt door kennisgeving per brief, mail of app. En daarover aantoonbare communicatie. Enkel een mondelinge opzegging volstaat niet.
 2. Een opzegging dient te zijn gedaan  voor de einddatum van de lidmaatschapstermijn. Deze zal dan nog met een opzegtermijn van een maand verlengd worden.
 3. U ontvangt een bewijs van opzegging per email of app retour van XLPRO.
 4. XLPRO behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende contractstermijn vervalt.
Artikel 5: XLPRO Lidmaatschap
 1. Overdraagbaarheid: het lidmaatschap is overdraagbaar aan anderen als dit is overeengekomen met XLPRO.
 2. Uw lidmaatschap kan enkel gewijzigd worden met ingang van de nieuwe incasso periode.
Artikel 6: Jaarrooster
 • Onze lestijden zijn variabel. XLPRO behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingstijden voor wat betreft plaats, tijd, programma’s  e.d. te wijzigen. Van wijzigingen wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
 • Bij overmacht wegens ziekte van een instructeur behoudt XLPRO zich het recht voor om een training te annuleren of te vervangen met een andere les. U mag er van uitgaan dat wij er alles aan doen om een vervangende trainer te regelen.
 • XLPRO behoudt zich het recht voor om het rooster aan te passen gedurende vakantieperiodes.

XLPRO is gesloten op/in onderstaande dagen/periodes. Er worden dan geen groepslessen aangeboden.

 • Paasweekend:
  • Goede vrijdag t/m  2e Paasdag
 • Koningsdag
 • Mei-maand:
  • Nationale Herdenking: 4 mei (alleen ’s avonds gesloten)
  • Bevrijdingsdag 5 mei
  • Hemelvaartsdag
 • Pinksteren: 1e en 2e Pinksterdag
 • Zomervakantie:
  • In de zomervakantie is een zomerroostering van kracht.
  • Zomerstop: iedere zomervakantie is XLPRO 2 weken gesloten (op nader te bepalen data).
 • Herfstvakantie: aangepast rooster
 • Kerstvakantie: gesloten vanaf 24 december (Kerstavond) tot en met Nieuwjaarsdag.

 

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid
 1. Het beoefenen van sport- en bewegingsactiviteiten kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van XLPRO, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 2. Zowel XLPRO, de gastheer, als de beheerder van de les accommodatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 3. De deelnemer zal zowel XLPRO als de beheerder van de accommodatie vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.
 4. XLPRO aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 5. Indien XLPRO om welke reden dan ook toch gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van XLPRO wordt uitbetaald.
 6. Wanneer een lid van XLPRO eigendommen of materialen van XLPRO kapot maakt, kan het lid aansprakelijk worden gehouden voor de kosten die daar uit voortvloeien.
Artikel 8: Ziekte, verhuizing, zwangerschap, overlijden of blessure leed
 1. Ziekte: Als u voor een periode langer dan 6 weken wegens ziekte, een blessure (of zwangerschap) niet in staat bent deel te nemen aan XLPRO activiteiten, kan uw lidmaatschap worden stopgezet.
 2. Maand abonnementen kunnen niet worden bevroren.
 3. Bij langdurige blessures schrijft u zichzelf uit conform de normale procedure. Wanneer u zichzelf na uw ziekte/ blessure (of zwangerschap) weer aanmeld bent u weer van harte welkom!
 4. Kwartaal abonnementen kunnen wel worden “bevroren”, wanneer uw ziekte/blessure langer dan 6 weken duurt. Dit voor de maximale duur van 3 maanden. Het kan enkel op basis van een verklaring van de (huis)arts of fysiotherapeut. Het resterend aantal lesweken van uw kwartaal abonnement houdt u tegoed. Deze zijn immers op voorhand al betaald. Na 3 maanden bekijken we samen of u in staat bent om weer te starten bij XLPRO. Is dit niet mogelijk dan schrijven wij u uit met de reguliere opzegtermijn van 1 maand. Uw lestegoed komt dan te vervallen.
 5. Wanneer u zwanger bent kunt u, onder begeleiding van ons, nog lang doorsporten. Wenst u toch uw deelname aan XLPRO lessen te beëindigen dan dient u uw lidmaatschap op te zeggen. (zie artikel 4)
 6. Wanneer u, of de persoon die u wettelijk vertegenwoordigt, komt te overlijden vervallen alle contractuele verplichtingen. Op voorwaarde van het feit dat XLPRO op de hoogte wordt gesteld.
 7. Een stopzetting (of ‘bevriezing‘) van een abonnement geld nooit met terugwerkende kracht. En kan alleen door het overleggen van een diagnose of doktersattest.
 8. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.
Artikel 9: Klachten en huisregels
 1. In geval van klachten met betrekking tot XLPRO en XLPRO Sportclub dient de deelnemer zich in eerste instantie altijd te wenden tot XLPRO.
 2. De deelnemer wordt geacht bij inschrijving op de hoogte te zijn van deze Algemene Voorwaarden en hiernaar te handelen.
 3. Deelnemers van XLPRO Sportclub hebben allemaal hun eigen doelstelling waarom ze komen om te trainen. Om het bezoek voor een ieder plezierig te maken, heeft XLPRO een aantal huisregels opgesteld:
 • Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen. Dit is niet alleen hygiënischer voor uzelf, maar ook voor anderen.
 • Probeer voldoende afstand van elkaar te bewaren om eenieder de ruimte te geven.
 • U bent verplicht schone zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Dat zijn geen schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven.
 • In de sportruimtes of locatie dient u te sporten in kleding die passend is voor de activiteit.
 • Bij XLPRO wordt niet gestolen. Maar wij raden u aan waardevolle spullen thuis te laten. Het is niet toegestaan tassen en jassen mee te nemen in de trainingsruimte. Deze dienen te worden achtergelaten in de hal.
 • Het is niet toegestaan te roken of alcohol te gebruiken binnen XLPRO Sportclub.
 • Gebruik van een mobiele telefoon is uitsluitend toegestaan buiten de trainingsruimte. Dit voor uw eigen- en andermans ontspanning. Is er noodzaak om een telefoon aan te laten gedurende de lessen, geef dit dan alstublieft aan bij de lesgever. Mocht u dan gebeld worden, voer het gesprek dan buiten de leszaal.
 • Als er Covid-maatregelen van toepassing zijn voor XLPRO en clubleden, overwegen wij hoe wij deze willen toepassen.
Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op deze voorwaarden en alle andere overeenkomsten door of met XLPRO aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en XLPRO zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar XLPRO is gevestigd.
Artikel 11: Tot slot
 1. Door inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van XLPRO te accepteren.
 2. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen XLPRO en de deelnemer.
 3. Indien vast komt te staan dat op enige bepaling van de algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe. De al dan niet ongeldigheid van een (specifieke) bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.